Work at Life Nawamin 36

Work at Life : Home Office สไตล์ Modern Chic สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการอิสระทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต ตัวอาคารได้ถูกจัดสรรพื้นที่ภายในให้เป็นสัดส่วน แยกพื้นที่ในการทำงานกับพื้นที่สำหรับเวลาส่วนตัวของคุณและครอบครัวอย่างลงตัว